Don’t miss the first Global Minds conference!
Save the date - invitation

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseert de hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) namens de Vlaamse hogescholen en in samenwerking met de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) een ééndaags congres over:

  • Het snijpunt van praktijkgericht hoger onderwijs en onderzoek
  • Samenwerken met het Globale Zuiden
  • SDGs

Hou nu al de datum vrij in jouw agenda! Inschrijvingen starten eind juni.

Doelstelling van het congres

Je gaat naar huis met een breed kader en goede voorbeelden van hoe regionale ontwikkeling kan worden gecombineerd met en kan profiteren van toegepast onderzoek, in verschillende contexten in het Globale Zuiden. Het congres brengt werkveldpartners, professionals, onderzoekers en studenten samen uit Vlaanderen, Europa en het Zuiden. Kennisdeling en netwerking staan centraal tijdens het congres.
Het doel van het congres is om (jonge) onderzoekers en docenten van de Vlaamse hogescholen te ondersteunen bij het aangaan van partnerschappen en onderzoeksprojecten met partners in het Zuiden. De SDGs van de Verenigde Naties zijn daarbij het richtinggevend kader. Het congres beoogt de deelname van 150 personen; de voertaal van het congres is Engels.
Locatie congres: Campus Proximus UCLL in Heverlee

Oproep voor abstracts

We voorzien op het congres ruim de tijd om jouw projectidee, projectresultaten of lessons learned te delen met anderen en om nieuwe partners te zoeken. Met onze congrestool zal je al voor de start van het congres jouw netwerkafspraken kunnen inplannen, zodat je met minimale inspanningen een maximum aan nieuwe collega’s kunt ontmoeten.

Tijdens het congres heb je de mogelijkheid om een korte pitch te geven (max. 15 min.) die enkele malen herhaald kan worden. We nodigen iedereen uit om aan de pitch deel te nemen. Meld je aan via dit online formulier voor 14 juni.

Wil je graag dat we jou contacteren voor een langere workshop (40 min.)? Dan kan je dat ook aangeven in het formulier.

Global Minds

Via het Global Minds programma van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR-UOS) worden de hoger onderwijsinstellingen in staat gesteld om hun eigen specifieke ontwikkelingsrelevante expertise te verdiepen en te verbreden en deze nationaal en internationaal te verankeren. Sinds enkele jaren nemen ook de hogescholen hier een expliciete rol in op. Dit congres wil die rol in de verf zetten.

Venue + information

UC Leuven-Limburg, campus Proximus, Geldenaaksebaan 335 3001 Leuven
Contact: mieke.clement@ucll.be; +32 16 375 245 (office)


 


English version:

 

On Friday October 19th 2018, University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) is organizing on behalf of the Flemish universities of applied sciences and arts and in collaboration with the Flemish Association of Universities of Applied Sciences and arts (VLHORA), a conference on:

  • The intersection of practice oriented higher education
  • Applied research, collaboration with the Global South
  • SDGs

Save the date in your diary! Registration starts end of June.

Objective of the congress

We bring a broad framework and good examples of how regional development can be combined with and benefit from applied research, in different contexts in the Global South. The conference brings together workfield partners, professionals, researchers and students from Flanders, Europe and the Global South. Knowledge sharing and networking are central during the conference. The objective of the conference is to support (young) researchers and teachers from the Flemish universities of applied sciences to engage in partnerships and research projects with their counterparts in the Global South. The SDGs of the United Nations are the guiding framework for this. The conference aims at the participation of 150 people; the conference language is English.
Venue of the conference: Campus Proximus UCLL in Heverlee

Call for abstracts

We provide ample time to share your project idea, project results or lessons learned with others and to look for new partners. With our conference tool you will be able to schedule your network appointments before the start of the conference and to get to know a maximum of new colleagues with minimal efforts.

During the conference you have the opportunity to give a short pitch (max. 15 min.), that can be repeated several times. We invite everyone to participate in the pitch. Register via this online form before June 14th.

Would you like us to contact you for a longer workshop (40 min.)? Please indicate this in the online form.

Global Minds

Via the Global Minds program of the Flemish Interuniversity Council (VLIR-UOS), higher education institutions are enabled to deepen and broaden their development-relevant expertise and to embed this nationally and internationally. The universities of applied sciences have taken an explicit role in this area for several years now. This conference wants to highlight that role.uitschrijven